top of page

Participatie en interactie

 

Nieuwe vormen van samenwerking en allianties zijn essentieel bij ruimtelijke ontwikkelingen waarin duurzaamheid en verankering voorop staan.

 

 

 

Bij een toekomstgerichte planvorming, ruimtelijke visies en ontwerpopgaven, gaat het vooral om het ‘samen’ effectief toewerken naar een beter product of betere leefomgeving met een breed draagvlak. Voor een effectieve wijze van partnership via meespraak en coproductie is door Gerda Brethouwer de AWARE methode ontwikkeld. De methode is geschikt voor projecten en ontwerpopgaven op alle schaalniveaus en leidt in de praktijk tot opmerkelijke snelle en inspirerende resultaten. Lees meer over AWARE

 

 

Interactief samenwerken

Bij interactief werken gaat het erom dat het gemeentebestuur een deel van zijn invloed afstaat aan externe partijen: de ‘mede’ deelnemers in het proces. Dit kunnen bijvoorbeeld inwoners, maatschappelijke organisaties, belangengroepen of bedrijven zijn. Bureau Ruimtegebruik hanteert liever het begrip interactief samenwerken in plaats van het containerbegrip participatie dat te pas en te onpas wordt gebruikt of gericht is op meedoen (vaak vanuit een achterstand) aan de samenleving, vooral vanuit sociale overwegingen.

 

Er wordt gebruik gemaakt van een participatieladder waardoor voor een ieder de mate van interactie vooraf duidelijk is.

Zie ook de informatie over de participatieladder.

 

 

 

Singelkgrachtgarage Marnix Amsterdam
Participatiedeskundige
Gemeente Amsterdam
Project Singelgrachtgarage Marnix
Frederik Hendrikplantsoen Amsterdam
Voorzitter Ontwerpgroep Gemeente Amsterdam Stadsdeel West
Project Herinrichting Frederik Hendrikplantsoen

 

Bewoners, ondernemers en in de buurt gevestigde instellingen worden betrokken bij het proces van voorbereiding van de bouw van de Singelgrachtgarage Marnix in Amsterdam, zodat zij daar zo maximaal mogelijk - als dat kan binnen de kaders van het project - invloed op kunnen uitoefenen. Gevolg van de inzichten, kennis en kunde van de omgeving is verhoging van de kwaliteit van de vormgeving en het proces van inpassing van de garage. Gerda Brethouwer is aangesteld als participatiedeskundige om dit effectief te laten verlopen. 

 

 

 

 

Periode 2013- heden

Voor meer informatie: Lees .

Ontwerpgroep Bos en Lommer Amsterdam EWest voor herontwikkeling platsoen samen met buurt, bedrijven, gemeente en ontwerpbureau Niek Roozen
Voorzitter Ontwerpgroep
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West |Project Herinrichting Bos en Lommerplantsoen

Het Frederik Hendrikplantsoen is de belangrijkste groene plek in de Frederik Hendrikbuurt en is in 1886 aangelegd en is ongeveer 2 hectare groot. Het plantsoen kent, voor Amsterdamse begrippen, zeer oude bomen en heeft doorkijkjes over uitgestrekte delen gazon met (klassieke) heesterpartijen. Het plantsoen is toe aan een kwaliteitsverbetering. Dit vanwege o.a. kwaliteitsafname van het groen, een onoverzichtelijke indeling en een sterk verhoogd grondwaterspiegel. Samen met de de gemeente, Landschapsontwerpbureau Sant en Co en de buurt: bewoners, horeca en onderwijsvoorzieningen (co-productie) werd een definitief ontwerp gemaakt. De herinrichting en verbetering van het Frederik Hendrikplantsoen is sinds augustus 2014 in volle gang.

 

Periode 2012-heden

Voor meer informatie zie:  Zie  of https://www.facebook.com

HerinrichtingFrederikhendrikplantsoen

 

 

 

 

Ruimtegebruik en culturele planologie Provincie Noord Holland
Projectleider Ontwerpopgave
Provincie Noord Holland
Project Waterkering Wierdijk
 

Vanaf februari 2010 heeft een steeds hechtere groep van groep van bewoners, bedrijven, horecaondernemers, medewerkers van Stadsdeel West, bestuurders en andere betrokkenen bij de wijk Bos en Lommer, gewerkt aan de herbestemming van het Gak-gebouw, herinrichting van het Bos en Lommerplantsoen, plan van aanpak en van eisen van de parkeergarage en het opknappen van de onderdoorgang A10. Op initiatief van Stadsdeel West is een coproductie gestart met de interactieve ruimtelijke ontwikkelingsmethode - AWARE - die verder gaat dan het verkrijgen van draagvlak zoals bij inspraak, reguliere participatie of community-planning. De methode maakt het mogelijk van meet af aan samen toe te werken naar realisatie, met inbegrip van de uitvoering, de financiering en het beheer. Bewoners, stadsdeel en bedrijven zijn zeer positief over dit voorbeeldproject van de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt voor medebeheer en uitvoering.

 

 

Periode 2009-2010

Voor meer informatie zie:  www.stadstuinbosenlommer.nl

De opdracht was een revitalisatie van de oude (archeologische) dijk die moest worden opgeknapt en waterkerend worden gemaakt. Het uitgangspunt was culturele planologie: met in achtneming van cultuurhistorische waarden en gebruiken en in samenwerking met historische verenigingen en geïnteresseerde partijen en bewoners. Belangrijk waren tevens recreatieve en toeristische doelen. Het werd een interactief traject met de stakeholders en bewoners met als resultaat een gedragen ontwerp waarin ook de civieltechnische randvoorwaarden werden geborgd (waterkering). Gerda Brethouwer was bemiddelaar, verbinder en trad op als opdrachtgever namens de overheden en werkte met onderaannemers.

 

 

 

 

 

Periode: 2009-2011, 2012

Voor meer informatie zie:

bottom of page